Vedtekter FOR ERUDIO


§ 1 Formål

Erudio er en partipolitisk uavhengig og fagorganisatorisk nøytral linjeforening som skal sikre samhold og interaksjon på tvers av kull. Dette innebærer at Erudio skal stå for en rekke sosiale og faglige arrangementer hvert semester. Erudio skal være i konstant utvikling og være en lærende organisasjon som er åpen for impulser utenfra.

Erudio skal være en aktør og stemme innen lærerutdanningen generelt og lektorutdanningen spesielt. Erudio jobber primært på det lokale plan, men politikken er global.

Erudio skal:

 • være en synlig og sosialiserende aktør for sine medlemmer

 • bidra til å skape en profesjonsidentitet blant lektorstudenter

 • bidra til økt studentengasjement generelt og innen lektorutdanningen spesielt

 • arbeide for å utvikle organisasjonen

§ 2 Medlemskap

Studenter under utdanning ved den 5-årige lektorutdanningen ved NTNU Dragvoll har rett til medlemskap i Erudio. Medlemskap utover dette regnes for æresmedlemskap. Æresmedlemsskap tildeles av styret på vegne av Erudios medlemmer.

§ 2.1 Rettigheter og plikter

Nye medlemmer i Erudio betaler en kontingent på 400 kroner. Dette medlemskapet vedvarer så lenge man studerer på NTNU. Æresmedlemmer er unntatt dette.

Medlemmene har rett til:

 • å delta i medlemsmøter

 • å motta referater og annen informasjon fra styret

 • å stille til valg i styret

 • medlemskort og dets fordeler

Medlemmene plikter:

 • å følge vedtekter og vedtak fattet av besluttende organ i Erudio

§ 3 Organisering

Erudio har følgende besluttende organisasjonsledd:

Årsmøtet – Erudiostyret – Arbeidsgrupper

§ 3.1 Årsmøtet

Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet og avholdes ordinært én gang pr. år innen utgangen av november etter innstilling og organisering av Erudiostyret.

Årsmøtet er sammensatt av de betalende medlemmer som møter opp.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Arbeidsprogram

 • Økonomi

 • Valg av:

  • Leder

  • Nestleder

  • Arrangementsansvarlig

  • Fagansvarlig

  • Informasjonsansvarlig

  • Økonomiansvarlig

  • Redaktør: Ugleposten

  • Grafisk ansvarlig

  • Faddersjef(er)

 • Øvrige saker som Erudiostyret legger frem

 • Saker som presenteres under punktet «Eventuelt» i konstitueringen

Erudiostyret innkaller til årsmøtet med minst 2 ukers varsel. Erudiostyret innstiller på saker til årsmøtet.

Rettigheter og plikter på årsmøtet:

 • Betalende medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett, samt stemmeplikt.

 • Erudiostyret har møte- og stemmeplikt, samt tale- og forslagsrett.

Innbudte gjester og observatører kan innvilges talerett i enkeltsaker med kvalifisert flertall (2/3).

§ 3.2 Erudiostyret

Erudiostyret består av leder, nestleder, arrangementsansvarlig, faglig ansvarlig, informasjonsansvarlig, økonomiansvarlig, redaktør for Ugleposten, grafisk ansvarlig, og faddersjef(er).

Vervene i Erudiostyret kan ikke kombineres med hverandre, med unntak av grafisk ansvarlig, som kan kombineres med informasjonsansvarlig eller redaktør for Ugleposten, ved behov eller ønske. Erudiostyret velges av årsmøtet innen utgangen av november.

Erudiostyret har møteplikt og ved forfall skal dette meldes så snart som mulig.

Erudiostyret er det øverste besluttende organ mellom årsmøtene og møtes normalt en til to ganger i måneden. Erudiostyremøtene er Erudiostyrets besluttende organ.

Erudiostyret har ansvar for at organisasjonen styres i overensstemmelse med vedtektene, andre styringsverktøy og vedtak fattet av årsmøtet.

Dersom årsmøtet ikke greier å besette de respektive stillingene i Erudio, eller dersom styremedlemmer fratrer i løpet av valgperioden, gir årsmøtet styret ansvaret for å besette vervene.

Erudiostyret innkalles til møte med 1 ukes varsel.

§ 3.3 Arbeidsgrupper

Arbeidsgrupper består av medlemmer i Erudio som jobber med et særskilt prosjekt, enten på eget initiativ eller på oppdrag fra Erudiostyret eller årsmøtet.

Komiteer vedtar sine egne vedtekter innad i komiteen. Disse vedtektene skal ikke stride mot Erudios retningslinjer. Endring av vedtekter til komiteer må informeres om til Erudiostyret.

§ 4 Mistillit

Forslag om mistillit til tillitsvalgte valgt av årsmøtet, behandles av ekstraordinært årsmøte etter Erudiostyrets godkjenning av forslaget og vedtas med kvalifisert flertall (2/3). Erudiostyret foretar eventuelle suppleringsvalg.

Forslag om mistillit kan fremmes av alle betalende medlemmer.

Forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig og underskrives av minimum 10 betalende medlemmer.
Anonyme forslag og forslag uten 10 gyldige underskrifter forkastes.

Erudiostyret skal i innkallingen til Erudiostyremøtet gjøres kjent med at det foreligger forslag om mistillit og at dette skal behandles. Sakens dokumenter skal legges fram for Erudiostyret ved møtestart.

§ 5 Økonomi

Erudiostyret vedtar budsjett innenfor de rammer som foreligger.
Alle økonomiske disposisjoner i Erudio går gjennom Erudiostyret.

§ 6 Om vedtektene

Vedtektene kan endres av årsmøtet med kvalifisert flertall (2/3).

 

SIST ENDRET: 16.01.2019

VEDTATT MED ENDRINGER: 13.11.2018